GRUENER-TEE.NET

über den ursprünglichen Teegenuß

Übersicht Grünteesorten aus China

Bi Luo Chun (Pi Luo Chun)


碧螺春 Jadegrüne Frühlingschnecke. Eine Tee aus der Provinz Jiangsu. Bi Luo Chun hat einen fruchtigen leicht süsslichen Geschmack. Der feinste Bi Luo Chun ist der Dong Ting Bi Luo Chun 洞庭碧螺春, der aus einem gesetzlich geschützten Anbaugebiet stammt.

Cao Mei


Chu Shui Fu Rong


Huang Shan Mao Feng


Hai Bei Tu Zhu


Hong Xin


Hou Kui


Ku Ding


Lung Ching (Long Jing)


龙井茶 Drachenbrunnen. Lung Ching, aus der dem Gebiet rund um die Stadt Hangzhou (Provinz Zhejiang) gilt als der beste Grüntee Chinas.

Long She


Lu Shan Yun Wu


Lü La Jiao


Lü Mu Dan


Meng Ding


Mei Zhan


Nü Er Huan


Ping Shui Zhu


Tai Ping


Wu Hua Cha


Ying Zhu San


Yong Xi Huo Qing


Yu Zhen


Zhu Mei Xue Lian


Zhu Ye Qing,